Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

przegrany
3869 9e8a 500
Reposted fromrisky risky viaaliss aliss

March 12 2019

4870 552c
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
przegrany
przegrany
7810 e826 500
Reposted fromhagis hagis viaaliss aliss

March 08 2019

przegrany
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viawiecznosci wiecznosci
przegrany
przegrany
5075 eb22
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viaspootnik spootnik
przegrany
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 14 2019

przegrany
2825 b845
przegrany

October 19 2018

przegrany
Reposted byOnlyGreenavooidBrainyCattSilentForestdaisesstraycatmangoeSchattenhonigPsaikoteijakoolusagiaddictkudlatyelentariepati2k6geraltczinok

October 18 2018

przegrany

October 12 2018

przegrany

October 08 2018

przegrany
Reposted bybeltanezupamarzenhormeza
przegrany
3281 9ee1 500
Reposted frombirke birke viamizarou mizarou
przegrany
Reposted fromFlau Flau viamizarou mizarou
przegrany
0641 36af 500
Reposted fromipo ipo viamizarou mizarou
przegrany
8718 5ab3 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamizarou mizarou

October 07 2018

przegrany
Reposted bybeltaneCyamisnitaelmizarouihuarraquaxschaaf

September 26 2018

przegrany
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viamangoe mangoe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl